Banka Personel Alım Sınavlarında Sorulan 100 Terim ve Anlamı

Banka Personel Alım Sınavlarında Sorulan 100 Terim ve Anlamı

Devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi bankalar ve özel bankaların yaptıkları yazılı sınavlarda adaylara sordukları ve pek çoğumuz tarafından kullanılmayan ve anlamı bilinmeyen terimleri sizler için derledik.

Bankaların sınavlarına hazırlanırken aşağıda belirttiğimiz kavramları incelemeden sınava girmeyiniz. Aşağıdaki kavramlar sizlere sınavda çok yardımcı olacaktır. Terimler alfabetik sıraya göre dizilmiştir.

Banka Sınavlarında Sorulan 100 Temel Kavram ve Anlamları

1 ) ACİZ VESİKASI : Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika, belge

2 ) ANONİM ŞİRKETİ : Bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu bulunan, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirkettir.
3 ) ARİYET : Ödünç; ödünç sözleşmesi.
4 ) AYNİ :  Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili.
5 ) BONO : Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet
6 ) BUTLAN :  Geçersizlik
7 ) CEBRİ İCRA : Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları
8 ) CİRO : Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri
9 ) CÜZİ HALEFİYET : Miras üzerinde sadece bir talep hakkı elde etmeyi, buna karşılık borçlardan sorumlu olmamayı ifade eder. Kendisine sadece belirli bir mal bırakılmış şahıs (musaleh) cüzi haleftir.
10 ) DEF’İ : Taraflardan birinin kendisine açılan davada borçtan kurtulmak için başvurduğu her türlü yol
11 ) EDİM : Aralarındaki borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir davranış biçimi
12 ) EMTİA : Ticaret konusu olan her türlü mal
13 ) FER’İ : Ekli; eklentili; ikinci derecede olan
14 ) FİİL EHLİYETİ : Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği
15 ) GABİN : Aşırı yararlanma, edimler arasında açık oransızlık, alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması
16 ) GAİPLİK KARARI : Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi
17 ) HAK EHLİYETİ : Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği
18 ) HAKSIZ FİİL : Hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir
19 ) HAMİLİNE : Kıymetli evrakı elinde bulundurana ödeme yapılacağını gösteren ibare
20 ) İBRA : Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma
21 ) İCAP : Bir sözleşme için ilk söylenen söz
22 ) İCAZET : İzin; onay
23 ) İCRA : Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.
24 ) İÇTİHAT : Yasada veya örf ve âdet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın veya hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış
25 ) İFA : Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma
26 ) İFLAS MASASI :  İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim
27 ) İKRAH : Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak
28 ) İKTİSAP : Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme
29 ) İLAM :  Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi belge, mahkeme kararlı belge
30 ) İLLİYET BAĞI : Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki
31 ) İNFİSAH : Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; kendiliğinden ortadan kalkma
32 ) İNTİFA HAKKI : Yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi
33 ) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ : Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı kıymetli evrak
34 ) İRAT SENEDİ : Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak
35 ) İSTİHKAK DAVASI : Taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddiasında bulunmayı konu alan dava
36 ) İSTİRDAT DAVASI : Geri alım davası; haklı bir neden olmaksızın mal kazanımından doğan ve kazanılan malın geri alınmasını amaçlayan dava
37 ) İTFA : Bir borcu ödeme, sona erdirme
38 ) IZTIRAR HALİ : Zorunluluk hali; çaresizlik
39 ) KAMBİYO SENETLERİ :  Poliçe, bono ve çekten ibarettir
40 ) KAMBİYO TAAHHÜDÜ : Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç
41 ) KARİNE : İpucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması
42 ) KARZ :  Ödünç
43 ) KAYYUM :  Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse
44 ) KAZAİ RÜŞT : 15 yaşını bitirmemiş olan mümeyyiz bir küçüğün, ana ve babasının kabulü ile mahkemece reşit kılınması
45 ) KOLLEKTİF ŞİRKET : Ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirket
46 ) KOMANDİT ŞİRKET : İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir
47 ) KONKORDATO : En az üçte iki alacaklının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre borcun belli yüzdesini belirlenen vadede ödeyerek borcundan kurtulması
48 ) KÜLLİ HALEFİYET : Mirasçılar; sadece miras üzerindeki mal ve haklardan istifade etmeyip aynı zamanda miras bırakanın borçlarından da sorumludur. Bu detay miras hukukunda külli halefiyet olarak adlandırılır
49 ) LİMİTED ŞİRKETİ :  İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirketti
50 ) MALİK : Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi

Bir önceki yazımız olan İş sözleşmesi türleri neler? Yazılı iş sözleşmesi yapmak zorunlu mu? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
Banka Sınavlarında Sorulan 100 Terim ve Anlamları-2

Bir önceki yazımızda 100 terimin hepsi sığmadığı için geriye kalan 50 terimi burada veriyoruz. Bu terimler sınavda sizlere kolaylık sağlayacaktır....

Kapat